Adviezen

Advies parkeren Sportboulevard

De sportraad Dordrecht uit middels dit (ongevraagde) advies zijn zorgen over de voorgenomen verhoging van de parkeertarieven bij de Sportboulevard. Naar de mening van de sportraad hebben de hogere (parkeer)kosten op termijn negatieve effecten voor de verenigingen die in de Sportboulevard huizen, maar ook voor de Sportboulevard zelf.

Voortgang Dordtse sportakkoord

Het Dordtse sportakkoord is een lokaal sportakkoord dat is afgeleid van het nationaal sportakkoord dat het kabinet heeft gesloten met sportbonden, commerciële sportaanbidders en gemeenten. De Sportraad maakte zich zorgen over de sturing en bewaking van de voortgang van het Dordste sportakkoord en schreef daarom een advies om meer duidelijkheid én toezicht rondom het akkoord te krijgen.

Advies ondersteuning sportverenigingen

De maatregelen om in verband met het coronavirus de competities en trainingen stil te leggen en ook om sportcomplexen en kantines te sluiten, heeft financiële gevolgen voor de sportverenigingen. Zeker als deze maatregelen een langere periode zullen gelden. Dit laatste is overigens te verwachten, gelet op de berichtgeving vanuit de overheid.

Sportieve bestemming Biesboschhal

In de wijken Noordflank, Staart en de Stadswerven zijn nauwelijks tot geen sportaccommodaties. De gemeente Dordrecht bereid op dit moment de verkoop van de Biesboschhal voor en daarmee gaat volgens de sportraad Dordrecht een unieke kans verloren.

De sportraad dringt met dit ongevraagde advies aan het college van B&W aan op het (laten) uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden om de Biesboschhal een sportieve bestemming te geven.

Hernieuwd advies ‘Paraplu’

Voor de plannen rondom de Paraplu is de sportraad door wethouder Stam gevraagd een aanvullend of hernieuwd advies op te stellen. Dat advies was eerder op 10 december ingediend, maar na een gewijzigde actualiteit heeft de sportraad dat advies enigszins bijgesteld.

Integraal sportaanbod

Dordrecht heeft de ambitie om de Dordtse sport over de gehele breedte te stimuleren, te faciliteren en te promoten.

De sportraad mist een geïntegreerd platform voor een toegankelijk en transparant totaalaanbod van alle sportaanbieders en sportvoorzieningen in Dordrecht en doet daarvoor in dit advies een aantal voorstellen.

(Stadion-)ontwikkeling Krommedijk

De Sportraad is enthousiast over de meer dan ooit realistische plannen voor vernieuwbouw van het stadion en de integratie tussen de BVO en OMC. Waar wij vooral aandacht voor vragen is de uitwerking van het voornemen, dat deze plannen “de basis vormen voor een parkbrede ontwikkeling van het gehele sportpark Krommedijk naar een toekomstbestendig sportpark”. Met deze invalshoek nemen wij deel aan de overleggen.

Multifunctionele sportparken

Fase 1 van de sportparkenvisie betreft vooral de verplaatsingsproblematiek van een aantal sportverenigingen. Wat ons betreft wordt bij de uitvoering van deze fase nog te weinig rekening gehouden met het overkoepelend doel, zoals dat beschreven staat in het Sportkompas (2017) en de Sportparkenvisie (2015), namelijk het breder en meer openbaar gebruik van de Dordtse sportparken.

In dit “ongevraagde” advies doet de Sportraad een aantal concrete voorstellen om dat doel te bereiken.

Evaluatietraject Sportboulevard

Er is sprake van twee trajecten: ten eerste het contractuele en organische herinrichtingsvraagstuk, wat een kwestie is tussen gemeente en Optisport.

Het tweede traject betreft de samenwerkingsagenda. Op dat vlak heeft de Sportraad een aantal adviezen uitgebracht ter optimalisering van de beleving door de gebruikers en de samenwerking met de “thuisspelende” verenigingen.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van de Sportraad!